Kullanıcı Sözleşmesi


Madde 1. Taraflar

İşbu Müşteri Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”);

 1. Kamer Hatun Mah. Tarlabaşı Bulvarı No:117 Dr:6 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim SÜPER NOVA REKLAM TANITIM YAYIN ELEKTRONİK HİZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil No: 792718) (Beyoğlu Vergi Dairesi Vergi No: 787 033 2070 ), ( “SÜPER NOVA”) ile
 2. sociality.io internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“MÜŞTERİ”) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında SÜPER NOVA ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2. Amaç ve Konu

SÜPER NOVA https://sociality.io adresinde bulunan internet sitesinde (“Web Sitesi”) sosyal medya içerik yönetimi hizmetlerine ilişkin bir yazılım yaratarak MÜŞTERİ’sine servis sunmaktadır. İşbu Sözleşme; SÜPER NOVA ile MÜŞTERİ arasında Web Sitesi’ne ilişkin bir üyelik ilişkisi tesis etmek üzere akdedilmektedir. Üyeliğe ilişkin kapsam ve uygulama hükümleri, işbu Sözleşme ile hükme bağlanan hususlar doğrultusunda Taraflar arasında mutabık kalınarak tespit edilmektedir.

İşbu Sözleşme, Taraflar’ın tesis edilen servis hizmeti içerisinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 3. Hizmet Kapsamı

İşbu Sözleşme ile tesis edilen aylık kurumsal üyelik kapsamında aşağıdaki hizmetler Müşteri’ye sunulacaktır:

 • Sosyal Medya Sayfası(Hesabı) Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Kullanıcı Yönetimi
 • İçerik Yönetimi
 • İtibar Yönetimi
 • Sosyal Medya Sayfa Raporu
 • Analiz Edilebilen Rakip Sayfa(Hesap) Raporu
 • Monitoring Veri Limiti
 • Geliştirme Desteği
 • Teknik Destek

Madde 4. Hizmetlerin Tanımı ve İçeriği

Madde 3 ile belirlenen kapsama ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır:

4.1.    Sosyal Medya Sayfa(Hesap) Yönetimi : Müşterinin Web Sitesi’nde Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ve Linkedin sosyal medya sayfası(hesabı) yaratabileceğini ve yönetebileceğini ifade eder.

4.2.    Marka Yönetimi : Müşterinin Web Sitesi’nde marka hesabı yaratabileceğini ve yönetebileceğini ifade eder.

4.3.    Kullanıcı Yönetimi: Müşterinin Web Sitesi’nde rol kırılımlı kullanıcı hesabı yaratabileceğini ve yönetebileceğini ifade eder.

4.4.    İçerik Yönetimi: İçerik yayınlama, içerik yönetme, içerik onaylama, içerik yayın zamanlaması yapabilme,   içerik log’larını görüntüleme ve içeriklere ait basit istatistiklerin raporlanması ile ilgili, MÜŞTERİ’nin kullanıcı arayüzünde kullanımına açılan ya da açılacak tüm fonksiyonları ifade eder.

4.5.    İtibar Yönetimi: Müşterinin Web Sitesi’nde yayınladığı içeriklere ilgili sosyal medya sayfalarından gelen yorumları, doğrudan mesajları görüntüleyebileceğini ve cevap gönderebileceğini ifade eder. Facebook yorumları, Facebook doğrudan mesajları, Twitter mention’ları, Twitter doğrudan mesajları, Youtube yorumları, Instagram yorumları ve Linkedin yorumları bu kapsama dahildir.

4.6.    Sosyal Medya Sayfa Raporu: Müşterinin Web Sitesi’nde kendi markalarına  ait Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ve Linkedin sosyal medya sayfalarını takip edebileceğini ve raporlayabileceğini ifade eder.

4.7.    Analiz Edilebilen Rakip Sayfa(Hesap) Raporu: Müşterinin Web Sitesi’nde rakip markalara  ait Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram sosyal medya sayfalarını takip edebileceğini ve raporlayabileceğini ifade eder.

4.8.    Monitoring Veri Limiti: Müşterinin Sosyal Medya ve Haber sitelerinde takip ettiği kelime grupları için bulunan her bir içeriği veya yazıyı veya veriyi ifade eder.

4.9.    Geliştirme Desteği: Müşterinin talep edeceği ek geliştirmeler, genel kullanıma uygun olduğu sürece geliştirme kapsamı yol haritasına alınacak ve ilgili geliştirmeler yapılacaktır.

4.10. Teknik Destek: Web Sitesi’nin 7/24 çalışır durumda kalmasının sağlanmasını ve veritabanının günlük yedeklenmesini ifade eder.

Madde 5. Müşteri Üyeliğinin İptali

Süper Nova işbu Sözleşme’de yer alan MÜŞTERİ’ye ait yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından ihlal edilmesi ve ihlalin sona erdirilmesi yazılı olarak bildirildikten sonra 7 (yedi) gün içinde ihlal giderilmediği takdirde halinde her türlü tazminat hakkı saklı kalmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 124. madde gereğince Sözleşmeyi fesih ile birlikte Web Sitesi’ne verdiği desteği sonlandırma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ işbu Sözleşme’de yer alan Süper Nova’ya ait yükümlülüklerin Süper Nova  tarafından ihlal edilmesi ve ihlalin ‎sona erdirilmesi yazılı olarak bildirildiktben sonra 7 (yedi) gün içinde ihlal giderilmediği takdirde her ‎türlü tazminat hakkı saklı kalmak üzere, Sözleşmeyi fesih ile birlikte uğradığı zararın tazminini Süper Nova’dan talep ve tahsil hakkına sahiptir. ‎

Madde 6. Gizlilik Taahhüdü

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve sona ermesinden sonra, SÜPER NOVA; MÜŞTERİ tarafından yazılı, sözlü veya sair surette kendisine iletilen bilgileri ve/veya çalışma esnasında edindiği bilgileri, ticari, mali ve teknik bilgi ve belgeleri ya da çeşitli alanlarda kullanılan metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları, MÜŞTERİ’ye ait olan hertürlü bilgi ve belgeleri, MÜŞTERİ’nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz.SÜPER NOVA, yukarıda sayılan bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. SÜPER NOVA; gizli bilgilerin muhafazası ve açıklanmaması için her türlü güvenlik önlemlerini almak, tüm personelini de bu konuda uyarmak ve bilgilendirmek ve bunları sürdürmekle mükelleftir. SÜPER NOVA kendi personelinin bu yükümlülükleri ihlal etmemesini sağlayacak önlemleri de kendini bünyesinde almakla yükümlü olduğunu ve bu hususu MÜŞTERİ’ye karşı tekeffül ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.

Madde 7. Devir Yasağı

Taraflar birbirlerinden olan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere tamamen veya kısmen devir ve temlik edemezler.

Madde 8. Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren  yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte kalır. Taraflardan biri işbu Sözleşme’nin bitimi tarihinden 15 (onbeş) gün önce Sözleşme’yi sona erdirmek iradesini yazılı olarak bildirmediği takdirde Sözleşme aynı süre için yenilenecektir. Sözleşme bu yenileme opsiyonuna bağlı bir şekilde limitsiz sayıda yenilenebilir. Yenilenecek olan her bir yıl için üyelik ücreti sözleşmenin yenileneceği tarihten 1 hafta önce taraflarca tekrar kararlaştırılacaktır. Kararlaştırılmadığı takdirde TEFE ÜFE oranına göre artış uygulanacaktır.

Madde 9. Mücbir Sebep

Taraflardan birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. gibi mücbir sebepler ile tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller taraflar için mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf, diğer tarafa mücbir sebep durumunu bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebep halinin 30 günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak noter aracılığı ile feshedebilir.

Madde 10. Yazışma ve Tebligat Hükümleri

Taraflar sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimlerin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe madde 1’de yazılı adreslerin her türlü tebligata esas olduğunu kabul ederler. Taraflar adres değişikliklerini 10 (on) gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, yukarıdaki adreslere yapılan tebligatlar geçerli tebligat olarak kabul edilir.

Madde 11. Sözleşme’nin Feshi

 • 11.1 Taraflardan herhangi biri karşı Taraf’a noter aracılığı ile, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yazılı olarak 30 (otuz) gün önceden bildirme kaydı ile işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda fesih edebilir.
 • 11.2 İşbu Sözleşme’den doğan edimlerin veya taahhütlerin tam ve gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda, ihlale uğrayan Taraf yazılı olarak karşı tarafa ihlalin giderilmesi için makul bir süre tanır, bu süre 7 (yedi) günden kısa olamaz, bu sürede ihlal giderilmezse, yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme’yi feshetme yetkisine sahiptir.
 • 11.3 Taraflardan biri, kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas, tasfiye hali, konkordato ya da kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da, faaliyetlerini bir daha faaliyet geçmemek üzere fiili olarak durdurur veya faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirirse ya da, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa, diğer Taraf süreye bağlı olmaksızın Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak yazılı ihbarla sona erdirebilir.

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak, sulhen anlaşılamaması durumunda sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri  ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

Madde 13. Yürürlük

Müşterinin, üyelik kaydı yapması müşterinin kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme müşterinin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir..

English